Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ dữ liệu là khái niệm chỉ các thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu trong thời gian dài không bị mất đi khi tắt điện.